Trường MG Họa Mi tổ chức Đại hội viên chức - người lao động năm học 2020-2021