Sáng ngày 12/5/2020  tất cả giáo viên đến dự giờ lớp chồi 2

Sáng ngày 12/5/2020 tất cả giáo viên đến dự giờ lớp chồi 2